Privacy verklaring

Privacyverklaring Herman Huiberts ( HHFotografie4me.nl )

Dit is de privacyverklaring van HHFotografie4me te Dokkum. HHFotografie4me respecteert Uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. HHFotografie4me is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat HHFotografie4me zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseren wij U deze verklaring regelmatig op wijzigingen controleren. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan h.e.huiberts@xs4all.nl

Contactgegevens:

https:// HHFotografie4me.nl/
Fonteinkruid 4
9103SR Dokkum (FRL)
+31- 0610735092

Wil je gelijk naar de contactpagina klik dan hier.

Stuur je liever een Whatsapp bericht klik dan hier.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

HHFotografie4me verwerkt Uw persoonsgegevens die U zelf heeft verstrekt omdat U heeft gekozen om gebruik te maken van onze diensten. Daarnaast verwerken wij foto’s die in opdracht van U zijn gemaakt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
HHFotografie4me verwerkt:

HHFotografie4me heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. En kan dus niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via h.e.huiberts@xs4all.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HHFotografie4me verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn hobby.
  • Om thuisreportages te kunnen doen.
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen.
  • HHFotografie4me verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

 verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming:

HHFotografie4me neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang HHFotografie4me persoonsgegevens bewaart:

HHFotografie4me bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: HHFotografie4me bewaart Uw personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

De in Uw opdracht gemaakte foto’s: HHFotografie4me bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang HHFotografie4me je foto’s bewaart, kun je deze bij ons opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites HHFotografie4me.nl
Voor publicatie op sociaal media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HHFotografie4me verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit HHFotografie4me een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HHFotografie4me blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die HHFotografie4me gebruikt:

HHFotografie4me gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op Uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die HHFotografie4me gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan HHFotografie4me hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door HHFotografie4me en hebt U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U hebben in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar h.e.huiberts@xs4all.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vraag ik U een kopie van w identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HHFotografie4me wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe HHFotografie4me persoonsgegevens beveiligt:

HHFotografie4me neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via h.e.huiberts@xs4all.nl

Scroll Up